صفحه اصلي اداره آموزش

Print

اداره کل امور آموزشي

IMG 20150121 125320-2

 اداره کل امور آموزشي وظيفه پذيرش و تشکيل پرونده و ايجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفايي دانشجويان را با ارائه خدمات آموزشي فراهم نموده و در نهايت نسبت به صدور مدرک و گواهي آنان اقدام مي نمايد.