مدیران کل از ابتدا تا کنون

دکتر قاسم مصلحی

صنایع

75/8/14

30/1/77

دکتر سروش علیمرادی

ریاضی

77/2/1

81/4/5

دکترعلی محمد مومنی

عمران

81/4/6

84/10/6

دکتر بهزاد رضایی

شیمی

84/10/7

86/4/22

دکتر محمدرضا ایران نژادی

معدن

86/4/23

89/1/23

دکتر داریوش سمنانی

نساجی

89/1/24

90/5/11

دکتر سعید آجلی

نساجی 90/5/12

15/12/1394

دکتر صالح اکبر زاده

مکانیک

12/15/ 1394 تا کنون

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی