دكتر سعيد صرامي
عمران از 1400/04/19 تا كنون
دکتر سعید آجلی
نساجی 98/5/12 تا 1400/04/19
دکتر صالح اکبر زاده
مکانیک 12/15/ 394 تا 98/5/12
دکتر سعید آجلی
نساجی 90/5/12 تا 94/12/15
دکتر داریوش سمنانی
نساجی 89/1/24 تا 90/5/11
دکتر محمدرضا ایران نژادی
معدن 86/4/23 89/1/23
دکتر بهزاد رضایی
شیمی 84/10/7 تا 86/4/22
دکترعلی محمد مومنی
عمران 81/4/6 تا 84/10/6
دکتر سروش علیمرادی
ریاضی 77/2/1 81/4/5
دکتر قاسم مصلحی
صنایع 75/8/14 تا 77/1/30
مهندس رضا ربیعی
برق و کامپیوتر 69/4/16 تا 75/8/13
دکتر حسین مقبل
مکانیک 68/7/26 تا 69/4/15
دکتر علی سعیدی
مواد 66/12/1 تا 68/7/25
دکتر سیدمحمد امینی
فیزیک 65/10/3 تا 66/11/30
دکتر سیدمجید مرتضوی
نساجی 63/8/1 تا 64/8/15
دکترغلامعباس پارسافر
شیمی 62/4/15 تا 63/7/30
دکترسید رسول میرقادری
عمران 61/9/3 تا 62/4/14
دکتر علی اکبر عالم رجبی
مکانیک 60/8/30 تا 61/9/2
مهندس مهدی فلاحی
برق و کامپیوتر 58/3/26 تا 60/8/29
اردشیر طهماسبی
مواد 57/7/15 تا 58/3/25