کارکنان بازنشسته

آقاي سيد حسين ميردامادي

تاریخ بازنشستگی:1/6/1386

آقاي عباسعلي حسين زاده خوزاني

تاریخ بازنشستگی:26/2/1387

خانم زهرا صديقي

تاریخ بازنشستگی:1/11/1387

آقاي عباس صالحي کهريز سنگي

تاریخ بازنشستگی:14/4/1390

خانم اشرف منتظري نجف آبادي

تاریخ بازنشستگی:14/1/1392

خانم خديجه حاجي حيدري

تاریخ بازنشستگی:22/6/1392

خانم مهین امینی

تاریخ بازنشستگی:1/11/1387

آقای جعفر ذوالفقاری

تاریخ بازنشستگی 15/9/1395

خانم مهین زبرجد

تاریخ بازنشستگی 1/10/1395

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی