کارکنان بازنشسته

خانم عصمت قرابه چيان

تاریخ بازنشستگی :1/5/1373

آقاي جمشيد خليل پور

تاریخ بازنشستگی:5/2/1378

خانم شهلا پيرستاني

تاریخ بازنشستگی:1/5/1379

آقاي احمد معيني

تاریخ بازنشستگی:1/7/1379

آقاي حيدر صرامي

تاریخ بازنشستگی:1/12/1379

آقاي محمد رضا سعيدي نژاد

تاریخ بازنشستگی:25/12/1380

آقاي محمد علي باستاني

تاریخ بازنشستگی:1/3/1382

خانم فاطمه راغيان

تاریخ بازنشستگی:1/2/1384

آقاي امير فخري شوشتري

تاریخ بازنشستگی:11/11/1384

آقاي محمد صدري مشکناني

تاریخ بازنشستگی:1/4/1385

صفحه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی