خدمات آموزشي کليه امور حين تحصيل دانشجو شامل مراحل مختلف ثبت نام ، برنامه ريزي درسي براي وروديهاي جديد در هر نيمسال تحصيلي ، استخراج و انتشار اطلاعات از طريق سيستم گلستان براي انتخاب واحد ، نتايج انتخاب واحد در هر مرحله ، ليست نمرات و کارنامه تحصيلي ، بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو از نظر طول تحصيل ، مشروطي و غيبت، امور دانشجويان  ميهمان و انتقالي ، سازماندهي و برگزاري امتحانات پايان ترم ، اقدام و پاسخگويي در خصوص امور مربوط به شهريه ، استخراج گواهي اشتغال به تحصيل ، رتبه و تاييديه معدل به دانشجويان مشغول به تحصيل و ثبت فارغ التحصيلي دانشجويان را به عهده دارد.