امور مربوط به تشکيل پرونده در ابتداي ورود به دانشگاه ، امور نظام وظيفه ، صدور کارت دانشجويي ، تکميل پرونده تحصيلي و ايجاد فايل کامپيوتري دانشجويان در اين بخش انجام مي شود . انجام امور مربوط به تسويه حساب فارغ التحصيلان ،  معرفي فارغ التحصيلان مشمول به حوزه نظام وظيفه ، صدور مدارک فارغ التحصيلي در مراحل مختلف (دانشنامه،گواهي موقت ريز نمرات فارسي ولاتين ،گواهي رتبه)، تعيين فارغ التحصيلان ممتاز و صدور تاييديه تحصيلي به حسب درخواست مراجع مختلف به عهده اين بخش مي باشد.