ردیف عنوان سال اجرا دانلود
1 نحوه محاسبه ميزان کارکرد جهت تعهدات خدمت آموزش رايگان -
2 برابر با اصل کردن برخي مدارک صادره -
3 تعهد نامه جهت تعويق تعهدات آموزش رايگان -
4 صدور گواهينامه موقت -
5 مدارک جهت تحويل المثني دانشنامه يا گواهينامه موقت -
6 مدارک  جهت تحويل  دانشنامه  و ريز نمرات تاييد شده -
7 شرايط دريافت ريز نمرات -
8 مراحل تسويه حساب -
9 اطلاعيه دريافت نامه ابطال معافيت تحصيلي -
10 اطلاعيه نحوه درخواست تاييديه پيش دانشگاهي -