ردیف عنوان سا ل اجرا دانلود
1 دانشجويان فارغ التحصيل بدهکار به صندوق رفاه -
2 راهنماي چگونگي ثبت نام مقدماتي دانشجو در سيستم گلستان -
3 راهنماي چگونگي ثبت نام اصلي توسط دانشجو در سيستم گلستان -
4 راهنماي درخواست خروج از کشور دانشجويان مشمول در سيستم گلستان -
5 راهنماي چگونگي انجام حذف اضطراري توسط دانشجو در سيستم گلستان -
6 راهنماي درخواست گواهي اشتغال به تحصيل در سيستم گلستان -
7 راهنماي تقاضاي انتقال به صورت ميهمان -
8 راهنماي پاسخگويي دانشجويان به سوالات ارزشيابي -
9 راهنماي درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم -
10 راهنماي ثبت اعتراض به نمره در سيستم گلستان -
11 ليست گزارشات مهم دانشجو -
12 مراحل تسويه حساب -
13 راهنماي حذف پزشكي دروس  
14 راهنماي حذف ترم  
15 راهنماي مجوز ثبت نام  
16 راهنمای ورود به سیستم جهت متقاضیان ترم تابستان -