2 واحددبیرخانه اداره کل آموزش 03133912314
3 واحد بایگانی 03133912312-13
4 مشاور امور فارغ التحصیلی(تسویه حساب،گواهینامه موقت،دانشنامه،پذیرش،نظام وظیفه) 03133916969
5 واحد شورا و کمسیون موارد خاص 03133912361
6 واحد میهمان 03133912352
7 واحد شهریه 03133912358