شماره اتاق

نام ونام خانوادگي

نام واحد

تلفن

1

آقاي حاجي حسيني

 واحد صدور دانشنامه

03133912362

2

آقاي جعفري

سامانه سجاد(جهت صدور دانشنامه)

03133912353

3

خانم سام آرام

واحد پذيرش و تسويه حساب

03133912356

4

آقاي قفقازي

واحد صدور ريز نمرات و كارت دانشجويي

03133912311

5

آقای اسلامی نژاد

واحد دبیرخانه

03133912314

5

آقاي مسعوديان

واحد دبيرخانه

03133912314

5

آقای فخری شوشتری

واحد دبيرخانه

03133912314

6

خانم صادقيان

واحد صدور تائيديه تحصيلي

03133912354

7

آقاي عبدالي  

واحد نظام وظيفه و صدور گواهینامه موقت

03133915774

8

خانم اسماعیلی 

رئيس اداره پذيرش و فارغ التحصيلي

03133912315

9

خانم عبدالهي

واحد بايگاني فارغ التحصيلي و تحويل مدارك

03133912313

9

آقاي رحیمی

واحد پيش خوان خدمت ( ارسال مدارك فارغ التحصيلي)

03133911917

10

آقاي رحمتی

واحد بايگاني جاري

03133912312

11

 

 

 

11

 

 

 

12

خانم كمالي

واحد شورا و كميسيون موارد خاص

03133912361

13

خانم رحمتی   

واحد شورا و كميسيون موارد خاص

03133912358

13

خانم نیک نهاد

واحد ميهمان و انتقال

03133912352

14

آقای مهندس کشاورزی

رئيس اداره خدمات آموزشي

03133912355

15

آقاي پيماني راد

واحد  ثبت نام واحد درسی

03133912309

16

خانم كتابي

واحد اشتغال به تحصيل و اعلام  فارغ التحصيلي

03133912316

17

خانم ريحاني

واحد نمرات و امتحانات

03133912360

18

خانم فروغي

دفتر اداره كل آموزش

03133912305

 19

آقاي دكترصرامي

مدير كل آموزش

03133912305

20

آقاي مهندس شيراني

معاون مدير كل آموزش 

03133912305

21

خانم شریفیان

سیستم گلستان

03133912363

22

خانم مومنی

واحد شهریه و تسویه حساب مالی

03133912359