نام و نام خانوادگی

نام واحد شماره اتاق شماره تماس
  حوزه مدیریت    
آقای دکتر اکبر زاده مدیر کل آموزش 19 031-33912305
آقای مهندس شیرانی معاون مدیرکل آموزش 20 031-33912323
خانم مهندس جان نثاری خدمات ماشینی 26 031-33911099
خانم مهندس قدوسی واحد کامپیوتر 17 031-33915773
خانم کنهانی مسئول دفتر اداره کل آموزش 18

031-33912305

031-33912306

آقای پیمانی واحد امور عمومی 5 031-33912314
آقای مسعودیان واحد دبیرخانه 5 031-33912314
خانم اکبری واحد دبیرخانه 5 031-33912314
خانم شیروانی واحد دبیرخانه 5 031-33912314
آقای جعفری واحد بایگانی و پرونده الکترونیکی 10 031-33912312
آقای رحمتی واحد بایگانی جاری 10 031-33912312
آقای غفاری واحد امین اموال 24 031-33912364
  حوزه خدمات آموزشی    
خانم مهندس ضرغامی رئیس اداره خدمات اموزشی 14 031-33912355
خانم سام آرام واحد نمرات و امتحانات 11 031-33912360
خانم کمالی واحد شورا و کمسیون موارد خاص 12 031-33912361
خانم وزیری واحد انتقال و میهمان -شهریه 13 الف 031-33912358
خانم نیک نهاد واحد انتقال و میهمان 13 ب 031-33912352
آقای پیمانی راد واحد ثبت نام 15 031-33912309
خانم کتابی واحد اشتغال به تحصیل و اعلام فارغ التحصیلی 16 031-33912316
  حوزه پذیرش و فارغ التحصیلی    
آقای مهندس ستار رئیس اداره پذیرش و فارغ التحصیلی 8 031-33912315
خانم صادقیان واحد صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی 2 031-33912354
خانم اسماعیلی واحد پذیرش و تسویه حساب 3 031-33912356
آقای مهندس قفقازی واحد صدور ریز نمرات و کارت دانشجویی 4 031-33912311
آقای حاجی حسینی واحد صدور گواهینامه موقت 6 031-33912362
آقای عبدالی واحد نظام وظیفه 7 031-33915774
خانم جعفریان واحد صدور دانشنامه 6 031-33912353
خانم عبداللهی واحد بایگانی فارغ التحصیلی  و تحویل مدارک 9 031-33912313
  حوزه تحصیلات تکمیلی    
خانم ثقفیان واحد تحصیلات تکمیلی 23 031-33912308
خانم عطائی واحد تحصیلات تکمیلی 22 031-33912359
خانم رزاق زاده واحد تحصیلات تکمیلی 21 031-33912338