ردیف عنوان سال اجرا دانلود
1 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی دانشجویان ورودی 1397 وبه بعد 97
2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی پیوسته دانشجویان ورودی 1394 و 1395و 1396 94
3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته ورودي هاي سال 1391 ،1392 و 1393  91

 

4

 شیوه نامه اجرائي آیین نامه ميهمان و انتقـال دانشجويـان

 

 

5 آیین نامه پروژه كارشناسي، مصوبه شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه مورخ 90/04/14 90
6  آیین نامه تغییر رشته 89