صفحه اصلي اداره کل آموزش

 اداره کل امور آموزشي وظيفه پذيرش و تشکيل پرونده و ايجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفايي دانشجويان را با ارائه خدمات آموزشي فراهم نموده و در نهايت نسبت به صدور مدرک و گواهي آنان اقدام مي نمايد.